Pyydetään palautetta. Kyseessä alustava versio sote-henkilöstön pakkorokotekyselystä

Sunnuntai 23.1.2022 klo 14.34 - Lassi Kaleva


 

LASSI KALEVA, valtuustokysely: aiheuttavatko sote-henkilöstön rokotevaatimukset sote-palveluiden heikkenemistä 1.2.2022 lähtien?

KYSEESSÄ ALUSTAVA VERSIO, JOHON PYYDETÄÄN LUOTTAMUKSELLISTA PALAUTETTA JA EHDOTUKSIA.

Kysely tullaan toimittamaan vastattavaksi Tampereen kaupunginvaltuuston kyselytunnilla ma 31.1.2022 ja mahdollisesti ma 24.1.2022 kaupunginhallituksen koronakatsauksessa.

 

JOHDANTO

 

Saamani tiedon mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten tehtävien hoitaminen heikkenee, mikäli potilas- ja asiakastyöstä siirretään pois henkilöt, joilla ei ole riittävää rokotteiden tai enintään 6 kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antamaa suojaa covid-19-tautia vastaan. (Jäljempänä tässä tekstissä käytän lain vaatimuksista yksinkertaisuuden vuoksi epätarkkaa ilmaisua: koronapassi / koronapassivaatimus).

 

Käsittääkseni Tampere uhkaa lopettaa edellä mainituin perustein usean sote-alan työntekijän käytön nykyisissä työtehtävissään 1.2.2022 alkaen. Lainsäädäntö ei Suomessa edellytä pakkorokotusta. Koronapassivaatimus asettaa työntekijät eriarvoiseen ja syrjivään asemaan. Kyse on henkilöistä, jotka ovat omistaneet oman elämänsä meidän muiden hyvinvoinnin, hengen ja terveyden pelastamiseksi.

 

Sote-palveluilla on useita tuottajia. Koska Tampereen kaupunki kuitenkin toimii tilaajana myös niissä palveluissa, joita se ei itse tuota, osoitan kysymykseni Tampereen kaupungille. Kysymykseni käsittää siis kaikki Tampereen kaupungin tuottamat ja ostamat sote-palvelut mukaan lukien esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Coxa, Sydänsairaala ja Fimlab.

 

TAUSTAA: Tartuntatautilain väliaikaisen 48 a §:n 1 momentin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kaikissa tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, joka ei ole osoittanut, että hänellä on rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan.

 

Kysymykset, joihin pyydetään vastausta sekä Tampereen kaupunginhallituksen koronakatsauksessa ma 24.1.2022 että Tampereen kaupunginvaltuuston kyselytunnilla ma 31.1.2022:

 

KYSEESSÄ ALUSTAVA VERSIO, JOHON PYYDETÄÄN LUOTTAMUKSELLISTA PALAUTETTA JA EHDOTUKSIA.

1. Aiotaanko Tampereen sote-palveluissa lopettaa 1.2.2022 palkanmaksu henkilöstöltä, joilla ei ole työhön vaadittavaa koronapassia, ja joille se ei löydä korvaavaa työtehtävää?

 • Onko selvitetty kuinka monelta tartuntatautilain määrittämältä henkilöltä lain määrittämä suoja puuttuu?
 • Onko henkilökunnan koronapassiselvitys tehty julkisesti vai yksityisesti?
 • Onko mahdollisessa selvityksessä huomioitu tietosuoja-asiat, jotta terveydentilaan liittyvät tiedot eivät ole vahingossakaan joutuneet ulkopuolisten, esimerkiksi työkavereiden tietoon?
 • Onko kaupunki varmistanut työsuojelujuristilta, että syrjinnän tunnusmerkit eivät toteudu sote-yksiköiden linjauksissa?

 

KYSEESSÄ ALUSTAVA VERSIO, JOHON PYYDETÄÄN LUOTTAMUKSELLISTA PALAUTETTA JA EHDOTUKSIA.

2. Työnantajan velvollisuudet toteuttaa työtehtävien kartoitus työntekijän terveydentilan vuoksi.

 • Työnantajalla on velvollisuus mahdollistaa työntekijöille omaa toimeaan vastaavien työtehtävien hoitaminen.
 • Onko työnantaja toteuttanut velvoitteensa vaihtoehtoisten työtehtävien kartoittamisessa?
 • Kuinka monta tehtävää sote-alalla on, joissa ei tarvitse olla lähikontaktissa tai tavata tartuntatautilain 48a §:n 1 momentin mainitsemia vakaville seuraamuksille alttiita potilaita tai asiakkaita?
 • Kuinka kattavasti vaihtoehtoisia työtehtäviä on henkilöstölle tarjottu?
 • Onko realistista odottaa, että vaihtoehtoisten työtehtävien kartoitus onnistuu lyhyellä varoitusajalla?
 • Pidetäänkö tiukasti huolta siitä, että lain tarkoittama suoja vaaditaan vain siltä henkilöstöltä, joka on suorassa lähikontaktissa tartuntatautilain 48a §:n 1 momentin mainitsemien vakaville seuraamuksille alttiiden potilaiden tai asiakkaiden kanssa?
 • Onko vaihtoehtoisia työtehtäviä tarkasteltu myös kaupunkitasoisesti?
 • Aikooko kaupunki soveltaa korvaavien työtehtävien käyttöä siten, että sote-henkilöstön nykyinen palkka, edut ja lisät eivät alene tai heikenny?
 • Miten Tampere aikoo toteuttaa ja turvata koronapassittoman sote-henkilöstön työtilat? Kysymyksellä tarkoitetaan koronapassitonta henkilökuntaa, joka ei lain mukaisen määritelmän mukaan aiheuta lähikontaktin kautta covid-19-tartuntariskiä vakaville seurauksille alttiille asiakkaille tai potilaille. Työskenteleekö koronapassiton ja koronapassillinen henkilökunta samoissa työtiloissa?

 

KYSEESSÄ ALUSTAVA VERSIO, JOHON PYYDETÄÄN LUOTTAMUKSELLISTA PALAUTETTA JA EHDOTUKSIA.

3. Tartuntatautilain tämänhetkinen pykälä edellyttää sote-työnantajalta velvollisuutta huolehtia siitä, että henkilöstö ei lähikontaktin kautta aiheuta covid-19-tartuntariskiä vakaville seurauksille alttiille asiakkaille tai potilaille. THL:n nykyisen arvion mukaan sekä rokotettu että rokottamaton levittävät covid-19-tautia.

 • Rokote ei siis nykytiedon nojalla estä tartuntojen leviämistä. Mikä merkitys silloin nykyisillä vaatimuksilla koronapassista enää on?
 • Onko kaupungilla enää tässä uudessa tilanteessa perusteita edellyttää koronapassia sote-alan työntekijöiltään?
 • Taustatietoa: THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kyseenalaisti passin tulevaisuuden MTV:n Uutisextrassa 15.1.2022. ”– Jos passi ei estä tartuntojen leviämistä, kyllä silloin voidaan kysyä, tarvitaanko koko passia ollenkaan. Edes matkustamisessa. – Jos on niin, että rokotteet eivät estä tartuntoja, vaikka ne estävät sairastumista, silloin pohja koko sen passin ympäriltä tippuu pois, Salminen jatkaa.”

 

KYSEESSÄ ALUSTAVA VERSIO, JOHON PYYDETÄÄN LUOTTAMUKSELLISTA PALAUTETTA JA EHDOTUKSIA.

4. Sote-henkilöstön veto- ja pitovoima sekä saatavuus. Sosiaali- ja terveysalalla edellytetään riittävää työntekijämitoitusta. Kysymys on yhteiskunnan kriittisestä henkeen ja terveyteen liittyvästä palvelusta.

 • Miten kaupunki aikoo jatkossa toteuttaa ja turvata lakisääteiset tehtävänsä sekä velvollisuutensa tilanteessa, jossa omat toimenpiteet mahdollisesti pahentavat henkilöstöpulaa?
 • Onko nykyisten lain tulkintojen puitteissa mahdollisuus saada riittävä määrä sote-alan työntekijöitä Tampereelle?
 • Kuinka turvataan riittävä määrä alalle tulevia työntekijöitä poistuvien tilalle?
 • Tampereella ei ole varaa menettää ammattitaitoisia ja kokeneita työntekijöitä. Miten hoidetaan vetovoima ja rekrytointi vallitsevassa tilanteessa?
 • Tampereen kaupungin tulee olla vetovoimainen työnantaja. Onko oikeutettua, että työntekijät joutuvat elämään jatkuvassa pelon ilmapiirissä palkanmaksun keskeyttämisen uhalla, mikäli he eivät ole viimeisen 6 kuukauden aikana sairastaneet laboratoriovarmistettua covid-19-tautia tai eivät halua ottaa vaadittuja rokotteita ja tehosterokotuksia, tai mikäli heille ei löydetä korvaavia työtehtäviä?
 • Tulkitseeko sote-työnantaja lakia niin, että viimeisen 6 kuukauden aikana laboratoriovarmistetun covid-19-taudin sairastaneella on riittävä suoja covid-19-tautia vastaan? Tulkitaanko lakia kaikissa toimipaikoissa samalla tavalla, vai onko toimipaikkoja, joissa esimerkiksi muutaman kuukauden kuluttua vaaditaan työntekijää sairastetun taudin lisäksi ottamaan rokote?
 • Millä mittareilla työnantaja aikoo seurata nyt sovellettavan lain vaikutusta työvoiman saatavuuteen? Kuinka nopeasti työvoiman saatavuudessa tapahtuviin muutoksiin aikoo kaupunki reagoida?
 • Miten tartuntatautilain soveltamisesta aiheutuneita suoria ja välillisiä kustannuksia tullaan kokonaisvaltaisesti seuraamaan suhteessa hyötyihin? Kustannuksia aiheutuu mm. seuraavista asioista: toimeentulotuki, sote-alan keskeytyneet opinnot, työnantajalle laista aiheutuvat hallinnolliset toimet, työvuorojen järjestäminen muuttuneessa tilanteessa, verotulojen alentuminen keskeytyneen palkanmaksun seurauksena, sote-alan työntekijöiden syrjäytyminen, heikentynyt potilasturvallisuus.
 • Pääsevätkö sote-alan opiskelijat työharjoitteluun sote-alan työhön ja sote-alan toimipisteisiin ilman koronapassia?
 • Aiheuttavatko koronapassivaatimukset kohtuutonta kuormitusta sote-alan työntekijöille?
 • Tuleeko kuormitus näkymään niin koronapassillisten kuin koronapassittomien työntekijöiden hyvinvoinnissa sekä työnantajakuvassa, jolla on vaikutuksensa koko henkilöstön työkykyyn ja työsuoritukseen?
 • Kuntakympin perusteella voimme työnantajana vaikuttaa sote-alan työntekijöiden työhyvinvointiin ja työkykyyn liittyviin asioihin. Miten Tampere aikoo korjata koronapassivaatimustensa aiheuttaman luottamuspulan työntekijöilleen, asetettuaan heidät nyt terveysperusteisesti eriarvoiseen asemaan?
 • Mitkä ovat työhyvinvointia ja työkykyä arvioivat mittarit? Onko saatavissa tietoa viimeisen kolmen vuoden ajalta mm. sairaspoissaoloista ja diagnoositiedoista kaupunkitasoisesti ja toimialoittain sote-alan työntekijät mukaan lukien?

 

KYSEESSÄ ALUSTAVA VERSIO, JOHON PYYDETÄÄN LUOTTAMUKSELLISTA PALAUTETTA JA EHDOTUKSIA.

5. Kuntalaisille tarjottava lakisääteinen sote-palvelu.

 • Miten palvelut aiotaan toteuttaa 1.2.2022 lähtien?
 • Tuleeko kaupungin sote-alan työntekijöille kohdistama koronapassivaatimus vaikuttamaan kuntalaisten palvelutasoon?
 • Onko kuntalaisilla luottamus siihen, että he saavat riittävän laadukasta palvelua ilman pelkoa palvelupisteiden sulkemisesta esimerkiksi liian vähäisen henkilöstömäärän johdosta?
 • Miten Tampere aikoo perustella kuntalaisille mahdollista heikentynyttä palvelutasoa sote-alan lakisääteisten tehtävien hoidossa?
 • Tartuntatautilaissa keskitytään ainoastaan infektioturvallisuuteen jättäen huomiotta kokonaispotilasturvallisuus, johon keskeisesti liittyy mm. riittävä henkilöstö. Miten kaupunki aikoo varmistaa kokonaispotilasturvallisuuden toteutumisen etenkin henkilöstön määrän osalta? Saamani tiedon mukaan monessa yksikössä on merkittävä henkilöstöpula jo tälläkin hetkellä.
 • Onko kaupunki selvittänyt tai aikooko kaupunki selvittää sitä, tuleeko lakimuutos vähentämään pysyvästi sote-alan henkilöstömäärää?

 

KYSEESSÄ ALUSTAVA VERSIO, JOHON PYYDETÄÄN LUOTTAMUKSELLISTA PALAUTETTA JA EHDOTUKSIA.

6. Riittävä suoja. Tartuntatautilain väliaikaisesti voimassa oleva pykälä 48 a:n tarjoamat mahdollisuudet poikkeuksien käyttöön ottamisesta. Oikeus käydä työssä negatiivisella testituloksella. Työntekijöiden oikeus siirtyä esimerkiksi työkokeilun tai ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteiden kautta toisen työnantajan palvelukseen. Miten kaupunki suhtautuu seuraaviin kysymyksiin ja esityksiin?

 • Laki sallii lääketieteellisistä syistä rokottamattoman osoittaa suojan covid-19-tautia vastaan enintään 72-tuntia ennen työvuoroa tehdyn testin negatiivisella tuloksella. Mikäli sote-työntekijällä on ensimmäisestä rokotteesta aiheutunut esimerkiksi anafylaktinen reaktio eli vakava yliherkkyysreaktio, onko kaupungin mielestä käytännöllistä tai kohtuullista, että lääketieteellisestä syytä rokotevelvoitteesta vapautunut henkilö joutuu käymään testeissä 2-3 päivän välein?
 • Ei ole varmaa, että kaikille covid-19-tautia vastaan rokotetulle kehittyisi riittävästi, lainkaan tai riittävän pitkäksi aikaa vasta-aineita covid-19-tautia vastaan. Aikooko kaupunki seurata sote-henkilöstön vasta-aineiden tasoa ja kieltää työnteon niiltä työntekijöiltä, joille rokotteet eivät riittävää, suojaavaa immuniteettia muodosta?
 • Nykyisessä tilanteessa ja esille tuotujen faktojen pohjalta esitän, että lain vaatimuksia tulkitaan Tampereella siten, että sosiaali- ja terveysalan toiminta voidaan turvata. Tämä tarkoittaa sitä, että otetaan käyttöön tartuntatautilain mahdollistaman ns. perälaudan. Laki mahdollistaa myös koronapassittoman henkilöstön käytön erityisesti tilanteessa, jossa lain vaatimukset täyttävää henkilöstöä ei ole nopeasti tai ylipäänsä saatavilla. Esitän siis, että Tampere toteaa ja ilmoittaa lakiin perustuvan erityisen painavan syyn olemassaolon, ja että se tulee sen nojalla käyttämään myös koronapassittomia työntekijöitä nykyisissä sote-alan työtehtävissään huomioiden asianmukaisen henkilösuojaimien käytön ja muut varotoimet.
 • Jos ilmenee, että sote-palveluiden tuottaminen vaarantuu vähentyneen henkilöstön seurauksena, kuinka pikaisesti kaupunki aikoo käyttää myös koronapassitonta työvoimaa? Miten kaupunki tulkitsee lakia poikkeuksien soveltamisen osalta eli missä tilanteissa kaupunki katsoo voivansa käyttää koronapassitonta työvoimaa?
 • Mikäli Tampere päättää olla ottamatta käyttöön lain mahdollistamaa koronapassittoman työvoiman käyttöoikeutta, sen tulee antaa lupa henkilökuntansa siirtymiseen kaupungin ulkopuolisen työnantajan, esimerkiksi toisen sote-alan työnantajan palvelukseen, väliaikaisesti koronapassivaatimuksen voimassa ollessa ilman seurauksia työntekijän varsinaiselle työ- tai virkasuhteelle.

 

Lassi Kaleva (ps)

Kaupunginvaltuutettu, Tampere

Kaupunginhallituksen jäsen

puh. 0400 778 845

lassi@lassi.fi

www.lassi.fi

----------------------------------

 

KYSEESSÄ ALUSTAVA VERSIO, JOHON PYYDETÄÄN LUOTTAMUKSELLISTA PALAUTETTA JA EHDOTUKSIA.


Kommentit

23.1.2022 15.16  Anne Rikassaari

Allekirjoitan kirjoituksen täysin.
Jokaisella ihmisillä pitää olla täysi itsemääräämisoikeus kehoonsa ammatinvalinnasta riippumatta.
Väliaikainen pykälä olisi poistettava tartuntatautilaista sekä vaatimus rokotustietojen esittämistä työnantajille on peruttava.

23.1.2022 15.32  Seppo

Ei missään nimessä mitään pakkorokotuksia, flunssaan ei saa mitään immuniteettia koko ihmiskunta tällä menolla. Pelkkää haittaa tekee ihmiselle.

23.1.2022 15.48  Hanna

Täysin samaa mieltä. Ei ihmisiä saa kiristää elannon menettämisellä. Pula tekijöistä on nyt jo kova sote-alalla. Kuten nähty, rokotetut myös sairastaa ja tartuttaa.
Haitat myös ovat yleisiä, monia syitä miksi "vapaaehtoinen" pakko pitää vetää takaisin.
Yksi suurin syy on työntekijöiden mielenterveys ja jaksaminen.

23.1.2022 16.04  Anja

Täysin eri mieltä!
Yhtä hyvin hoitoalalta saattaa poistua henkilöstöä, jos eivät ole varmoja työparinsa rokotussuojasta ja siten oma terveys uhattuna.
Äänestyskäyttäytymiseni muuttui PS koronan- hoito kannanotoista. :(

23.1.2022 16.12  Heidi Sissala

Allekirjoitan tämän kannanoton. Jokaisella hoitajalla on itsemääräämisoikeus. Me olemme luvanneet hoitaa asiakkaita/ potilaita kunnioittaen heidän itsemääräämisoikeuttaan, nyt hoitajilta se evätään. Tässä täyttyy kaikki syrjinnän kriteerit. Kaikki pakotteet ja rajoitteet tulee purkaa välittömästi. Niihin ei ole ollut eikä ole perusteita.

23.1.2022 16.24  Miia

Allekirjoitan täysin kirjoituksen.
Itsemääräämisoikeus on pidettävä jokaisella.

Tämä juna on saatava pysähtymään, johon suuntaan olemme pakkojen ja rajoitusten myötä menossa.

23.1.2022 16.25  Maria J.

Tiedetään, että rokote ei estä tartuntoja, ainoastaan suojaa itse kantajaansa. Rokote velvoitteesta keskusteltaessa ja päättäessä puhuttiin, kuinka sen on tarkoitus nimenomaan estää tartuntoja sotealalla. Nyt niin suunnitteilla olevalta rokotepassilta, kuin siten pakkorokotuksiltakin on mennyt pohja. Lisäksi rokotteesta muodostuu periaatekysymys ja vaikutus on siten negatiivinen. On myös vaara, että rokote velvollisuutta pusketaan kaikille aloille. Kannatan yhteiskuntarauhaa, vapautta ja viisaita päätöksiä. Kiitos Lassi työstäsi!

23.1.2022 16.30  Tiia Rajaniemi

Allekirjoitan tuon täysin. Kaikilla pitää olla itsemääräämisoikeus ja vapaus valita mitä omalle keholle tehdään. Tämä on vielä hätäluvan saanut "rokote, niin millä ihmeellä siitä on pystytty tekemään ja säätämään tälläisiä lakeja. Rokote millä ei ole mitään tekemistä tarttuvuuden kanssa. Tämä rikkoo hyvin voimakkaasti tasa-arvoa ja syrjintää. Täällä on paljon myös ihmisiä ketkä eivät tuota pysty ottamaan. Haittoja kun peitellään hyvin.

23.1.2022 17.07  Sirpa

Ei missään nimessä pakkorokotuksia! Jokaisella oikeus valita haluaako kehoon myrkkyjä vai ei, vieläpä kun ei oo tutkittuja. Muutenkin soteala huonossa hapessa, ei ketään saa syrjiä pakottamalla piikeille. On muuten kohta iso kato, joukossa todella paljon vahvaa ammattitaitoa mitä kukaan ei pysty saamaan takaisin. Moni ei alalle välttämättä palaa takaisin jos nyt joutuu lähtemään kun haluaa pitää omasta terveydestä huolta! Nyt järki käteen,pitäkää hyvää huolta hyvistä maalaisjärjellä varustetuista hoitajista! Palkat kuntoon niin on ilo työskennellä.

23.1.2022 17.09  Myyjä

Mielenkiintoista on, että tämä on laitettu koskemaan myös optista alaa.

23.1.2022 17.22  Heidi

Kuka korvaa minut?20v alalla ja viimeiset vuodet lastensuojelussa, pakkopiikit ajoi minut ja terapia koirani alalta pois. Aivan järkyttävää toimintaa! Itkien hyvästelin lapset joita hoitanut ja olen kokenut järkytyksen ja surun tunnetta. Hyvinvaltio Suomi,sille saamme jättää hyvästit. Mitä täällä tapahtuu?ketään ei pitäisi pakottaa lääketieteellisiin toimenpiteisiin!

23.1.2022 17.42  Kirsi Ahvenus-Välimaa

Allekirjoitan täysin. Silloin kun vapaaehtoisesta tulee pakko, niin siinä menee oma raja. Oman kehon itsemääräämisoikeus täytyy säilyä. Nyt siis vastassa se, kun pidän omia oikuksiani yllä tätä toimimatonta, tutkimatonta rokotesarjapakkoa vastaan, joudun 1.2 jättämään työpaikkani, kuitenkaan irtisanoutumatta. Mikä mahti pystyy laittamaan yli 20 vuotta alalla olevan ammattilaisen pois työstään, saamatta palkkaa?Millä laskut maksat yksinhuoltajana?Ja se, että jo kahden vuoden ajan omaa vapauttani on säädellyt rajoitukset ja passit, tuollaisen toimimattoman rokotuksen takia?? Jo tervhuolto alalla työskentelevä tietää, että rokotusten kehitysaika on noin 8-10 vuotta. Uskokoon ken tahtoo. Teen työtä sydämellä, en rokotepakolla!!!

23.1.2022 17.43  Jutta

Jyrkkä ei rokotepakolle! Hirvittävä ajatuksenakin. Kaikki päättävät itse omasta kehostaan.

23.1.2022 18.11  Pia

Tampereen kaupungin linjaus koronapassiasiassa on käsittämätön. Käytännössä koko sote-henkilöstöltä vaaditaan tämä passi! Asia on tullut tiedoksi kaupungin intranetin kautta loppuviikosta. Mitään tietoa tulevasta ei ole, eli tarjotaanko muuta työtä ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Täysin käsittämätön tilanne. Nyt jo raskaasta työvoimapulasta kärsivät sote-palvelut tulevat kohtaamaan ennen näkemättömiä vaikeuksia 1.2 jälkeen, mikäli korjausliikettä näihin päätöksiin ei tehdä, ja todella pikaisesti!!

23.1.2022 18.41  Päivi

Koko koronapassi työpaikalla on sairas ja sillä nöyryytetään kokeneita terveydenhuollon ammattilaisia. Millä oikeudella lainsäätäjä kuvittelee voivansa kävellä toisen ihmisen koskemattomuuden yli? Kyseessä on silloin raiskaus sanan varsinaisessa merkityksessä. Se ei yhtään hyväksyttävämmäksi muutu korulauseilla ja poliittisella jargonialla. On raukkamaista kiristää toimeentulon menettämisellä ja vastaavasti poikkeuslain nojalla määrätä irtisanoutuneet töihin. Ei tällainen kyykytys kuulu länsimaiseen sivistysvaltioon.

23.1.2022 19.35  Janika aho

Tää on jotenkin sairasta, että Tampereen kaupunki ja muut toimijat kärsivät jo nyt valtavasta hoitajapulasta ja esim. Keikkalaiset lähtevät muualle töihin jollei sosiaali-ja terveysalalla töitä saa tehdä.

23.1.2022 19.48  Anne Partanen

Ei rokotepakolle, itsemääräämisoikeus kuuluu ihan kaikille myös meille hoitajille.
Nyt jo muutenkin tiukassa tilanteessa vielä vähemmän on hoitajia tämän takia eikä nuoret hae alalle.

23.1.2022 19.54  Aila

Allekirjoitan täysin kirjoituksen. Sotealan pakkorokotukselle koronan suhteen ei ole riittäviä perusteita. Hoitajat juoksevat nyt kylillä koronan perässä jotta saisivat tehdä töitä.
Hoitotyössä kokemus ja ammattitaito ovat äärimmäisen tärkeitä- sekä hoitajien hyvinvointi. Kaikki ne näkyvät hoidon laadussa.
Kiitos tästä kirjoituksesta ja siitä että joku vielä yrittää tätä mielettömyyttä kyseenalaistaa.

23.1.2022 20.51  Anne

Ehdoton ei rokotepakolle! Itsemääräämisoikeus pitää säilyttää. Koronarokote on yhä kokeellinen eikä pitkäaikaisvaikutuksia edes tiedetä. Lisäksi sekä rokotettu että rokottamaton tartuttavat. Koronapassi ei estä tartuntoja.

23.1.2022 21.10  Tiina

Ei missään nimessä rokotuspakkoa! Ei ole riittäviä perusteita pakkorokottaa hoitohenkilökuntaa koska rokotteet ei estä tartuttamasta. Itsemääräämisoikeus on jokaisella ihmisellä, olit hoitoalalla taikka et.

23.1.2022 21.22  Sinna

Ei missään nimessä mitään pakkorokotuksia! Rokote ei estä tartuttamasta eikä saamasta tartuntaa, voit olla jopa suurempi riski potilaalle kun tietämättäsi kantaisitkin taudin tupaan. Itsemääräämisoikeus täytyy saada pitää.

23.1.2022 21.31  Mira

Ei missään nimessä rokotuspakkoa. Jokaisella pitää olla tässäkin asiassa itsemääräämisoikeus.

23.1.2022 21.48  Ellu

Erittäin hyviä kysymyksiä.
On aivan varma, että jos minut laitetaan hoitotyön konkarina pois rokottamattomuuteni vuoksi ja sitten pyydetään töihin, niin en tule. Onneksi laki takaa kaikille toimeentulotuen.
Sairastettu tauti ei kauaa " pelasta".
Olen niin vihainen tälle sorrolle, että ei enää mitään rajaa.
Säälin niin sydämestä potilaita, jotka tarvitsivat apua( mutta eivät saa sitä) ja niitä jo nyt ylikuormittuneita sote- työ tekijöitä, mikä ahdinko niille tulee.

Ne hoitajat jotka pelkäävät rokottamattomia, tulisi hakea apua mielenterveyspuolelta.

23.1.2022 22.04  Tommi Leskelä

Yli 20-vuotta hoitotyötä takana ja nyt loppumassa palkanmaksu, koska en näe rokotetta vaihtoehdoksi. Todella ahdistavaa!

23.1.2022 22.26  Taina

Suurempi riski kuolla hoidon puutteeseen kuin koronaan, jollei palokunta/ensihoitohenkilökuntaa ole tarpeeksi käytettävissä! Vanhustyössä nyt jo henkilökunta uupunut, nyt osa AMMATTITAITOISISTA työntekijöistään potkitaan ulos piikkipassin takia. Olisin erittäin huolissani jos lähipiirissä olisi tarvetta kotipalvelulle. Nyt jo työtä tehdään vajaamiehityksellä. Huolissani olen myös jos itselle sattuu onnettomuus/tapaturma, onko pelastajia?

23.1.2022 22.31  Hoitaja

Ehdoton ei rokotuspakolle! Rokotteiden teho virusta vastaan on tilastojenkin valossa surkea. Rakastan työtäni, mutta valitettavasti jään pois hoitotyöstä tämän lain myötä.

23.1.2022 22.50  Sari

Ehdoton ei pakollisille piikeille alaan katsomatta! Jostakin syystä nyt on löytynyt tauti, jonka varjolla kaikki pitäisi piikittää muutaman kuukauden välein ja ihmiset eivät enää tiedä, ovatko terveitä vai kipeitä ennen kuin tarkastavat asian jollakin testillä. Meno on mennyt kirjaimellisesti sairaaksi. Monen vallankäyttäjän sopisi kerrata Suomen perustuslaki ja sen suojaamat oikeushyvät.

23.1.2022 22.57  Sirpa kari

Hyvä että tähän tartuttu.
-Hoitajat joutuvat lähikontaktiin myös koronapotilaiden kanssa, näin on ollut koko ajan .
-Rokotetut tartuttaneet ja sairastuneet koronaan, näin ollut koko ajan .
-Rokottamattomat tartuttaneet ja sairastaneet, koko ajan, vaikkakin vähemmän.
- Minkäänlaista todistetta taudin leviämiselle , onko rokotettu vai ei, ei ole olemassa koko ajalta.
- Laki on perusteeton, yksilönvapautta rikkova .
- Meillä on voimassa oleva työsopimus, olemme käytetyävissä, eli jos työnantaja ei meitä halua käyttää, he ovat palkanmaksuvelvollisia.

24.1.2022 0.26  Katri Koskinen

Koronarokotteet ovat aiheuttaneet valtavat määrät haittoja ja lisäksi esim. pitkäaikaishaitat selviävät vasta tulevina vuosina. Tutkimusten mukaan rokotehaitat ovat huonosti tunnistettuja ja aliraportoituja ja valitettavasti ei ole näyttöä, että nk. koronarokotteiden kohdalla asia olisi yhtään paremmin. Rokotehaittapotilailta tulee runsaasti viestiä, että lääkärit mitään tutkimatta poissulkevat rokotehaitan mahdollisuuden.

Jotta rokotteita voitaisiin vaatia, tulisi olla näyttöä, että rokotehaittoja oikeasti tutkitaan. Rokotteita vaativien tulee pystyä esittämään tutkimus, jossa on selvitetty, miten rokotteen jälkeen kuolleita tai vakavia haittoja saaneita tutkitaan?

24.1.2022 1.16  Piret

Allekirjoitan. Itsemääräämisoikeus on jokaisen oikeus riipumatta ammatista.

24.1.2022 7.12  Anja

En hyväksy hoitajien pakkorokotusta. Rokote on kokeellinen ja todettu aika heikoksi teholtaan. On käsittämätöntä, että pitää ottaa 3 rokotetta. Sairastettu tauti, ei jostain kummasta syystä tähän tautiin tuo kuin 6 kk. suojan. Olen nähnyt niin paljon rokotehaittoja, rokotteen turvallisuus ???Miksi koko koronasta ei saa puhua kuin yhdeltä kannalta, ei saa kyseenalaistaa mitään ?? Tämä koko koronan hoito on ollut ihan sekavaa alusta alkaen.

24.1.2022 8.49  palomies tuomas

En ollut uskoa silmiäni kun 100 kansanedustajaa äänesti lain puolesta! Nytkin meillä palokunnassa vahvuudet alhaisia ja jos uhkaukset palkattomuudesta tai siirroista toteutuvat niin isoja ongelmia tiedossa. Tiedän että moni on jo sanonut ettei ota kolmatta piikkiä eli ongelmat vain vuoden aikana kasvaisivat!

24.1.2022 9.10  Sk

On täysin perusteetonta , että olisi koronaturvallista, että työpaikalle ei ensinkään pääsisi rokottamaton. Että hän sielä tartuttaisi työkavereita!
Kun tämä rokottamaton poistuu työpaikalta n 16 tunniksi, hän voi olla vaikka kuinka monen rokottamattoman lähellä ja perheessä jossa ei ole ketään rokotettu.
Aivan pöyristyttävä ajatuskin suojella työkavereita noin. Varsinkin kun rokotetut tartuttaa toisiaan

24.1.2022 9.31  Näin Vantaalla

Vantaan tämän hetkinen ohjeistus: "Jos olet saanut koronatartunnan ja olet täysin oireeton, etkä voi tehdä etätöitä, voit mennä työpaikalle."

24.1.2022 9.36  Heidi, soteammattilainen

Ei missään nimessä pakkopiikkejä kokeellisilla aineilla. Hirveän paljon kuulee haittavaikutuksista, jopa kuolemista ihan tästä lähipiiristä. Noilla piikeillä ja rokotepassilla ei ole muuta virkaa kun sortaa veronmaksajia ja tehdä selväksi, että ihmistä ei tarvita mihinkään muuhun. Tosiasia on se, että rokotetut elävät väärässä turvallisuuden tunteessa ja näin ollen tartuttavat kilvan toisiaan ja muita. Sen huomaa tartuntojen huimasta noususta kun toi eriarvoistava p***apassi otettiin käyttöön.

24.1.2022 10.12  Mira, lähihoitaja

Paljon puhutaan siitä, että nykyinen laki ei tarkoittaisi sitä, että koronarokotus on pakollinen. No onhan se. Menetät palkan täysin, jos et rokotusta ota tai sinulle ei löydy korvaavaa työtä. Tosiasiassa korvaavaa työtä ei ole juurikaan tarjolla. Nyt työnantajalla on oikeus tarkistaa hoitajien terveystietoja ja todellakin kaikkien työkaverien ym. tietoon tulee 1.2 alkaen, jos rokotusta et ole ottanut ja näin ollen terveystieto tulee kaikkien näkyville. Missä on hoitajan itsemääräämisoikeus? Ei ole näkynyt!

Ihan yhtä lailla rokotettu levittää koronaa ja saattaa levittää vielä enemmän, jos on oireeton tai oireet hyvin lievät.

Eniten huolissani olen siitä, että pakkorokotus jakaa kansaa kahtia ja melkoista eripuraa on saanut lukea jo sieltä ja täältä.

Teen keikkafirman kautta töitä ja nyt jo on näkyvissä, että sellaisissa paikoissa, missä vuorot ovat menneet aiemmin heti, niin niitä ei enää otetakaan vastaan. Muutama viikko aiemmin em. paikassa luki, että koronapassi on pakollinen heti, mutta sittemmin se muuttui alkaen 1.2, koska huomattiin varmaan, että kukaan ei enää ota vuoroja vastaan. Sitten tehdään vajaamiehityksellä töitä. En keksi tälle muuta selitystä kuin pakkorokotus, koska keikkapaikka on aiemmin ollut todella haluttu.

Kamalaa sanoa tätä ääneen, mutta kannustan jokaista rokottamatonta hoitajaa pysyä päätöksessään olla ottamatta rokotusta ja hakeutumaan toiselle alalle odottamaan sitä, että pakkorokotus poistetaan lakipykälistä. Hoitajapula tulee pahentumaan.

HUSissa toimittiin kuulemma tammikuun alussa niin, että osaston ilmoitustaululla oli lappu, missä luki työntekijöiden nimet, jotka eivät ole rokotusta ottaneet. Muutenkin pomot yrittää keksiä erilaisia syitä, mistä antaa varoituksia, jotta voivat irtisanoa rokottamattomia työntekijöitä. Tälläinen on laitonta. Onneksi kyseiset työntekijät vievät asiaa eteenpäin.

24.1.2022 10.27  Heidi

Aivan järkyttävää ! Vielä toistaiseksi kokeellinen rokote, sitäkö testataan nyt tiettyihin ihmisiin ? Missä on oikeudet omaa kehoa kohtaan ?

24.1.2022 10.48  Tom

Ei tämmöiselle pakkorokotukselle, sitähän tämä on, kun ihmiseltä viedään toimeentulo. Laissa sanotaan, että suojataan heikkoja ja hauraita, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Kentältä kuultuna Tampereella kuulemma jo töissä porukkaa arveluttavin perustein oireisena, jos vaan jaksaa töissä olla. Omikron siis leviää, vaikka hoitajat ja asiakkaat rokotettuja, kun koronaa käsitellään kuin normaali flunssaa jossain paikoissa.

24.1.2022 10.50  Alan ammattilainen

Mahtava kannanotto!
Meillä ei ole vara menettää yhtään sote alan ammattilaista vain sen vuoksi, että heidät oltaisiin pakkorokottamassa täysin testivaiheessa olevalla aineella!
Suomen kansalaisina meillä on oikeutemme, kansan kahtiajako, yrittäjien kuritus täysin hulluilla rajoituksilla pitää lopettaa välittömästi !
Tartunnat nousevat mitä enemmän ihmisiä rokotetaan ja sotketaan ihmisten oma immuunipuolustusjärjestelmä.

Elintärkeää työtä tekevät hoitajat, poliisit ja pelastustoimi tulee päästää töihin ja turvaamaan meidän kansalaisten hyvinvointia sen mitä pelastettavissa on.

24.1.2022 11.26  PMe

On säädetty eduskunnan hyväksymä laki. Se velvoittaa hoitotyötä tekevät henkilöt ottamaan tautisuojan, eli rokotteen. Jokaisen kunnan / työnantajan on lakia noudatettava. Ketään ei irtisanota. On velvoite etsiä rokottamattomalle korvaavaa työstä. Mikäli sellaista ei ole mahdollista löytää, palkanmaksu katkeaa. Tämä on reilusti kaikille tiedotettu. Jokainen päättää tautisuojastaan tai sen jättämisestä pois omalla kohdallaan tietäen seuraukset.

24.1.2022 16.13  TR

Maailmassa on annettu jo sen verran monta rokotetta, että on perusteltua sanoa olevan suhteellisen turvallinen rokote.

Pidän hyvänä asiana, että työnantaja vaatii rokotteen työntekijöiltään. Onhan se monen muunkin rokotteen kohdalla ok.

Rokottamaton levittää tautia tehokkaammin kuin rokotettu ja taudinkuvat on vakavampia. Potilailta emme voi täyttä suojaa vaatia, joten ollaan nyt sitten edes henkilökuntana rokotettuja.

KYLLÄ rokotepakolle.

24.1.2022 19.27  Eppu

Rokotepakko/passi ei ole nykypäivää, koska se segregoi ihmisiä ja laittaa heidät eriarvoiseen asemaan.
Onneksi on jo paljon tutkimustuloksia, joissa todetaan, että rokotukset eivät toimi. Ne aiheuttavat ihmisille todella paljon myös vakavia haittoja.
Tampereen kaupunki toimii erittäin huolestuttavalla tavalla, jos lopettaa rokottamattomien henkilöiden palkanmaksun. Tämän kaltainen toiminta pitää lopettaa välittömästi.
Toiminta ei ole kestävää lain silmissä, puhumattakaan inhimillisyydestä.

24.1.2022 20.22  Heidi Tähtinen

Ei missään nimessä minkäälaisia pakkoja rokotteille. Jokaisella on täysi itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa ja siihen ei kullu rokote pakko. Rokotepassikaan ei pidä minkään palvelun ehto. Jokaisella pitää olla ihan vapaaehtoinen asia kertooko omat terveystietonsa vai ei.
Nykyinen kyseenalainen terveyslaki tulee aiheuttamaan terveydenhuoltoalalle ennen näkemättömät tuhot sekä kriisin.

24.1.2022 21.07  Sotelainen

Rokotepakko vaikuttaa sote ammattilaisten elämään suuresti ja vaurioittaa itsemääräämisoikeutta. Lisäksi surullista on sen vaikutukset myös potilaisiin ja asiakkaisiin. Ihmiset jäävät pahimmassa tapauksessa ilman laadukasta hoitoa ja kuntoutusta. Itse joudun päättämään terapisuhteet monien lasten kanssa jos tätä hullua lakia ei saada kaadettua. Se ei ole oikein. Uutta terapeuttia on hyvin vaikea jollei jopa mahdoton löytää. Sanotaan yhdessä ei tälle hulluudelle!

24.1.2022 21.12  JP

Olipa hienoa löytää tämä kirjoitus. Tampereen kaupunki kerää parhaillaan rokotustietoja henkilöstöltään. Monissa sote-työpaikoissa ei kohdata erityisessä riskissä olevia asiakkaita, vaan esim. työikäistä perusväestöä. Tällä logiikalla pitäisi pakkorokotuttaa kaikki ihmisiä kohtaavat ammattilaiset alaan katsomatta, mikä on tietenkin väärin. On pöyristyttävää, että työntekijöiltä, jotka tekevät huonosti arvostettua työtä pienellä palkalla - ja osa työstään silti pitäen - estetään mahdollisuus tehdä omaa työtään sillä perusteella, ettei ota rokotetta, joka ei estä tämän taudin levittämistä. Taudin, jonka nyt joka tapauksessa puhutaan pyyhkäisevän koko väestön yli. Ihmiset liikkuvat ja kohtaavat tosiaan - omassa asiakaskunnassani paljonkin, koska sote-asiakkailla hyvin pitkälti on asiakkuuksiensa ohessa ihan tavallinen elämä ehkä laitoksissa asuvia lukuun ottamatta.

24.1.2022 21.32  Maija

Työnantaja ei voi tartuntatautilain perusteella lopettaa palkanmaksua. Jos näin tehdään, ei muuta kuin viemään työnantaja käräjille. Siellä tämän hyvin tulkinnanvaraisen ja laittomalta kuulostavan lain laillisuus lopulta vasta arvioidaan.

Tampere, kuten muutkin tätä hullua pakkolakia toimeenpanevat kaupungit, kaivavat itselleen syvää kuoppaa. Toivon näille kaupungeille pahoja ongelmia sen johdosta, sääli vain että me kansalaiset tulemme kärsimään senkin seuraukset.

25.1.2022 9.55  Piia

Todella törkeää vallankäyttöä tämä laki! Varsinkin, kun näistä ?rokotteista? todistetusti ei ole hyötyä. Piikkiä piikin perään saa hälytyskellot soimaan ja valtavan määrän kultaakin kalliimpia rautaisia ammattilaisia lähtemään alalta. Ei hyvältä näytä.

25.1.2022 9.55  Piia

Todella törkeää vallankäyttöä tämä laki! Varsinkin, kun näistä ?rokotteista? todistetusti ei ole hyötyä. Piikkiä piikin perään saa hälytyskellot soimaan ja valtavan määrän kultaakin kalliimpia rautaisia ammattilaisia lähtemään alalta. Ei hyvältä näytä.

25.1.2022 13.38  Milla

Ei ole missään muodossa koskaan hyväksyttävää riistää ihmisen vapautta, hänen vapautta valita mitä kehollaan tekee, hänen vapautta työskennellä. Pakkorokotukset rikkovat rajusti perustuslakiamme ja niitä vapauksia, joista isovanhempamme ovat taistelleet. Jo toisen maailmansodan ymmärtämättömien kidutuksien ja massamurhien jälkeen on säädetty useita säädöksiä, joiden tarkoitus on estää pakonalaiset toimet enää koskaan ketään ihmistä kohtaan, millään perusteella. Ja nyt oma hallituksemme puoltaa tällaisia lakeja. Täysin hyväksymätöntä toimintaa.

25.1.2022 17.18  Sonja

En voi enään käsittää tätä touhua.40 v tehnyt hyvää työtä sydämellä ihmisten auttamiseksi.aina kelvannut ja potilaat kiittäneet.on hoidettu jos minkälaisia tauteja. Koskaan ei ole pakotettu mihinkään vapaassa maassa. Kotona ja töissä vain yli 2 v ollut sekä lähikaupassa käynyt. Piikkiä pakotetaan ja en halua ottaa sitä koska liian vähän tietoa mitä tulee tekemään pitkässä juoksussa.se nähdään vielä..sitte on piikittämättömillä hoitajilla työtä. Surettaa tämä tilanne.työ menee ja nälkä tulee. Velat kaatuu ulosottoon.en selviä ilman palkkaa.
Kiitos Suomen päättäjät.pinnalliset rikkaat vallankäyttäjät.
Kodin vaihto edessä.pieneen yksiöön mätänemään . Menetin eläkkeen jota ois saanu nostettua parin viimeisen vuoden aikana vielä koska suuri ei tule olemaan.brutto 1450 e
Yhden rokon olisin ottanut jos se olisi ollut siinä ! Montakohan vielä tuleekaan...8 veikkaan

25.1.2022 19.19  Mikko

On varmaan myöhäistä, mutta pelastuslaitos osuudessa voisi kysyä onko pelastuslaitos kysynyt arviota lähikontaktin aiheuttamasta tartuntariskistä thl:n, sairaanhoitopiirin ja kunnan tartuntataudeista vastaavilta lääkäreiltä ensivastetehtävillä. Arviosta tulisi ilmetä, kuinka monta tehtävää yksiköllä tulisi olla, jotta tosiasiallinen riski tartunnalle ylittyy. Jos yksiköllä esim keskimäärin 2 evy tehtävää/kk/, niin tosiasiallinen riski aika pienehkö (jokaiselle vuorolle 0,5 evy tehtävää/kk). Esim tällaisissa yksiköissä voisi helposti työskennellä koronapassiton henkilö. Asiaa käsitellään hallituksen esityksessä 230/2021 vp s.30

25.1.2022 19.29  Mikko

Thl mukaan rokotteet suojaavat taudilta ja erityisesti sen VAKAVILTA muodoilta.

Laissa vaaditaan koronapassia henkilöiltä tehtävissä, joissa liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille.

Väestöstä suurin osa on saanut 2 rokotetta ja riskiryhmät kolmatta. Sote-palveluita käyttävillä henkilöillä siis on lähtökohtaisesti hyvä suoja vakavia muotoja vastaan. Jos potilailla on rokotteet (lähtökohtaisesti on), niin riski vakaville seurauksille on pieni. Näin passia ei voisi enää vaatia näissä tehtävissä työskenteleviltä.

Hallituksen esityksessä 230/2021 vp s.30, käydään asiaa läpi. Riskin pitää olla tosiasiallinen. Arvioon vaikuttaa mm. Potilaan/asiakkaan oma suoja tautia vastaan.

25.1.2022 20.40  Vain opiskelija taas

Sote-alan opiskelijat eivät pääse työharjoitteluun monessa sote-piirissä ilman rokotepassin näyttöä harjoittelusta vastaavalle. Missään ei näy mainintaa että miten toimitaan jos opiskelija ei voi tämän vuoksi osallistua harjoitteluun. Tämä johtaa opintojen viivästymiseen ja pahimmassa tapauksessa myös keskeytykseen. Opiskelijalle ei todennäköisesti osoiteta vaihtoehtoisia tehtäviä,kuten teoreettisesti työntekijälle voitaisiin esittää. Opsikelijana olen HUOMANNUT, että me olemme sitä Sote-alan alinta kastia, jolle ei todellakaan sovi esittää poikkeavia kannanottoja. Milloin tämä riittää?
Ja tiedoksi, en ole rokote vastainen, mutta tästä kyseisestä rokotteesta olen nähnyt omin silmin niin paljon haittavaikutuksia ja myös niitä itse kokenut, etten ota riskiä. Olen ottanut influenssarokotteen 15 vuoden ajan. Uskon rokotteisiin, olen jo työskennellyt niiden parissa 10 vuotta ammattilaisena(opiskelen siis toista tutkintoa alalla) . Kun parempi rokote tulee, voin harkita asiaa uudelleen, mikäli korona luetaan vielä vaaralliseksi tartuntataudiksi, mutta tämän rokotteen kohdalla sanon EI PAKKO ROKOTUKSILLE.

25.1.2022 23.35  Maria

Ehdoton EI pakkorokotukselle. Ihmisen omaa hoitotahtoa on kunnioitettava. Myös hoitajien. Ihan kaikkien.

Maailmassa on annettu miljoonia rokotusannoksia, kyllä. Mutta samaan aikaan esimerkiksi Amerikassa tästä Covid rokotuksesta on enemmän haittavaikutuksia, kuin kaikista muista rokotuksista koko tilastointihistorian aikana yhteensä.

Myös Euroopan haittatilastot ovat järkyttävät, ja suurin osa jää edelleen tutkijoiden mukaan ilmoittamatta. Myös Suomessa haittoja on valtavasti. Omassa lähipiirissä jo kolme rokotekuolemaa ja kaksi veritulppaa.

Sikapiiki lopetettiin, kun haittatilastot näytti noin 200 ilmoitusta. Nyt ilmoituksia on yli 20 000, mukana satoja vakavia haittoja.

Rokotetut sairastaa koronaa, ja levittää koronaa myös. Jos tämän nykyisin rokotteen ainut hyöty on yksilölle itselleen 3-6kk suoja mahdollista vakavaa tautimuotoa vastaan, eikö se silloin ole jokaisen yksilön asia makohtaisesti, ottaako rokotusta.

Normaali paino, D-vitamiini, liikunta, tupakoimattomuus. Tuetaan niihin, ei pakkopiikityksiin. Terve, hyväkuntoinen ihminen ei tällaista, vuotavaa ja lapsen kengissä olevaa rokotusta tarvitse, tai ainakin pitää saada päättää ilman työpaikan menettämisen pelkoa, ottaako vai ei.

Nyt järki käteen ja pelko pois. Media on vastuussa tästä pelkopornosta.

25.1.2022 23.53  Sh

Pakkorokotuksille ei ole mitåån perustetta. Rokotus ei estä taudin leviämistä. Ympärille katsottuna ei myöskään estä sairastumista. Vakavaa tautia vastaan saattaa jonkin aikaa suojata..miksi siis pakottaa???en ymmärrä eikå moni muukaan. Jokainen ottaa joka haluaa testata suojaako ja minkå verran ja mitä haittoja sattuu tulemaan

Ps.muistakaa vitamiinit ja vaihtoehtohoidot hyvinvoinnin tukena jos tauti tulee.

Pps. Te toimiston sivut auki säännöllisesti, en suostu pakkoon.

25.1.2022 23.53  Sh

Pakkorokotuksille ei ole mitåån perustetta. Rokotus ei estä taudin leviämistä. Ympärille katsottuna ei myöskään estä sairastumista. Vakavaa tautia vastaan saattaa jonkin aikaa suojata..miksi siis pakottaa???en ymmärrä eikå moni muukaan. Jokainen ottaa joka haluaa testata suojaako ja minkå verran ja mitä haittoja sattuu tulemaan

Ps.muistakaa vitamiinit ja vaihtoehtohoidot hyvinvoinnin tukena jos tauti tulee.

Pps. Te toimiston sivut auki säännöllisesti, en suostu pakkoon.

26.1.2022 7.39  Matti Henttunen

Tartuntalain säätämisen yhteydessä rokotepakkoa ei ole yleisesti säädetty ja näin ollen sen kohdentaminen tiettyyn henkilöstöryhmään ei voi olla työsopimusoikeudellinen irtisanomisperuste.

Toimi on kohtuuton, koska kysymys ei ole työvelvoitteen rikkomisesta vaan työnantajan omaksumasta tulkintalinjasta...

Terveisin
Matti Henttunen
Rovaniemi.
www.mattihenttunen.fi

26.1.2022 14.38  Susanna Roslund

Niin sote työntekijöillä kuin kaikilla muillakin pitää olla oikeus määrittää mitä rokotteita kehoonsa antaa laittaa. Asia on vielä keskeneräinen myös tieteen näkökulmasta ja haittoja on tullut paljon, mutta niitä ei osata tunnistaa oikein edes perusterveyden huollossakaan. Terveydenhuollon palvelut kyykkää entistä enemmän pakkorokotusten takia

28.1.2022 14.36  Riikka Vierto

Allekirjoitan täysin!
Tähän hulluuteen ei saa alistua - kiitos Lassi!

6.2.2022 15.48  Heini

Pakkorokotuksille ei ole perustetta. Myös rokotetut voivat tartuttaa. Sotelaisille kuuluu itsemääräämisoikeus. Jokaisella on oikeus työntekoon. On törkeää, että myös työttömyysturva on evätty! Ja pakko on laitettu koskemaan sellaisia jotka eivät tee työtä riskiryhmien kanssa, mm. lastensuojelua ja nuorisotyötä.

23.6.2022 23.16  Teppo

Jos ei pysty sisäistämään asianmukaisen rokotussuojan tärkeyttä , niin sellaisen ihmisen ei pidä olla töissä Sote-alalla. Potilaan oikeus tutkittuun ja näyttöön perustuvaan hoitoon menee aina hoitajan edun edelle. Piste. Virheellisen, luottamuspulaa ja epävarmuutta sisältävän tiedon levittäminen on erittäin epäeettistä ja epäammattimaista.

24.6.2022 14.48  Tintti

Teppo, jos rokotussuoja vuotaa kuin seula (lukuisten boostereiden jälkeenkin!) ja siis ihan käytännön kokemuksen lisäksi tutkittuun tietoon perustuen tämä yksiselitteisesti havaittavissa, niin on epäeettistä ja epäammattimaista väittää toisin. Piste. Perinteiset, toimivat rokotteet on asia erikseen.

24.6.2022 14.48  Tintti

Teppo, jos rokotussuoja vuotaa kuin seula (lukuisten boostereiden jälkeenkin!) ja siis ihan käytännön kokemuksen lisäksi tutkittuun tietoon perustuen tämä yksiselitteisesti havaittavissa, niin on epäeettistä ja epäammattimaista väittää toisin. Piste. Perinteiset, toimivat rokotteet on asia erikseen.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini