Valtuuston talousarviokokous 18.11.2019 - Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro

Maanantai 18.11.2019 - Lassi Kaleva


Arvoisa puheenjohtaja, pormestari, valtuutetut, virkamiehistö ja tiedotusvälineiden edustajat sekä kaikki te, jotka seuraatte tätä kokousta niin paikan päällä kuin etänä.

 

Tässä on pitkiin aikoihin paras pormestarin talousarvioesitys. Emme kuitenkaan voi olla mukana kohottamassa kuntalaisten vero- ja maksurasitusta.

Myönnän, että tämä on pitkiin aikoihin paras pormestarin talousarvioehdotus. Ensi vuoden budjetissa on lukuisia, erityisesti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta toimivia elementtejä. Esitän muille ryhmille kiitoksen rakentavasta budjetin valmistelusta. Ja esitän pormestari Lauri Lylylle kiitoksen siitä, että hän on ottanut talousarvioesityksessä huomioon monia etenkin kaupunginhallituksessa esille tulleita kipukohtia: köyhyysohjelma saa lisää varoja, perusterveydenhoitoa vahvistetaan, omaishoitajien tukea ei leikata.

Nyt on kuitenkin aika irtautua. On aika tarjota tamperelaisille vieläkin parempi vaihtoehto – perussuomalainen vaihtoehto. Vaihtoehto, joka pohjautuu kaupungin taloudelliseen tilaan ja tosiasioihin, heikompiosaisten arjen ymmärrykseen, asukkaiden ja yrittäjän kohtaamiin haasteisiin sekä ihan jokaisen kuntalaisen arjen kokemuksen helpottamiseen, yksilöllisestä elämäntilanteesta ja elämänvaiheesta riippumatta.  

Punertaville ja vihertäville puolueille on tunnusomaista kova halu verottaa. Antti Rinteen hallituksen suosion romahdus johtuu varmasti osaltaan siitä, että samalla kun lapataan lisää rahaa kehitysapuun ja ilmastotavoitteisiin, oman kansan verotaakkaa lisätään mm. polttoaineveron korotuksen ja kotitalousvähennyksen heikennyksen muodossa.

Me perussuomalaiset emme halua olla mukana lisäämässä kuntalaisten maksurasitusta kohonneen kuntaveron ja kohonneiden maksujen muodossa. Suomi on OECD-maiden vertailussa himoverottaja. Tampereen kaupunki on Suomen 6 suurimman kaupungin vertailussa himoverottaja; niin kuntaveromme kuin kiinteistöveromme ovat huipussaan. Korkea veroaste vähentää Tampereen pitovoimaa ja vetovoimaa, pienentää ostovoimaa ja kulutusta sekä lisää täten osaltaan työttömyyttä ja kuntataloutemme ahdinkoa.

Tampereella veronkorotusta perustellaan mm. palveluiden säilyttämisellä. On kuitenkin tosiasia, että tämä tänään esitettävä 0,5 % veronkorotus menee vuodesta 2021 lähtien miltei kokonaan ratikan aiheuttamiin lisäkustannuksiin verrattuna tilanteeseen, jossa joukkoliikennettämme olisi kehitetty kumipyörävaihtoehdon pohjalta. Eli perussuomalaisen vaihtoehdon pohjalta, jossa joukkoliikenteen lipunhintoja olisi pikemminkin laskettu ainaisten korotusten sijaan.

Teemme tässä budjettikokouksessa, ryhmäpuheenvuoroni lopussa, muutaman harkitun muutosesityksen muistutuksena kuntalaisille siitä, että aina on olemassa vastuullinen vaihtoehto – perussuomalainen vaihtoehto. Muutosesityksemme suuntautuvat rakenteellisiin säästöihin tulevien vuosien kuluessa.

 

Miten kuntataloudessa voidaan säästää? – Oikeantyyppisellä johtamisella

Kuntataloudessa ei saisi säästää peruspalveluista, tätä edellyttää kuntalakikin. Myös maksujen korotuksia pitää välttää. Perussuomalaisilla on selkeä askelmerkistö kaupungin taloutta järkevöittämään. Säästöissä tulee keskittyä jatkossa investointien priorisoinnin ja jaksottamisen lisäksi nimenomaan rakenteellisiin säästöihin, joita voidaan saavuttaa toimintatapoja kehittämällä. Säästöjä voidaan saavuttaa vain oikeantyyppisellä johtamisella, jossa otetaan huomioon taloudelliset vaikutukset rakenteisiin päätöksiä tehtäessä. Tässä muutamia esimerkkejä asioista, mihin tulisi puuttua vastuullisella johtamisella.

Digiteknologia tarjoaa mahdollisuuksia merkittäviin säästöihin.

Eräs työterveyslääkäri arvioi, että työterveyden hoitokäynneistä n. 50 % voitaisiin hoitaa verkossa. Tämä edellyttää toimivaa hoidontarpeen arviointia sekä sitä, että palveluntuottajalla on tarjota vaihtoehtoisia yhteydenotto- ja hoitokanavia. Myös perusterveydenhoidon käynneistä voitaisiin verkkopalveluina toimivasti korvata useita kymmeniä prosentteja. Terveydenhuollossa verkkopalveluiden käytön tulee kuitenkin pohjautua vapaaehtoisuuteen. Eli myös perinteinen henkilökohtaiseen palveluun pohjautuva hoitopolku tulee olla valittavissa. Konkreettisesti digitalisaatio on edennyt maankäytön kokonaisprosessin digitalisaatiotyönä (MAD), joka käynnistyi vuonna 2017 kaupungin digiohjelman kokeiluna. Digitekniikan käyttöönottoa pitää tehostaa joka sektorilla, mutta se pitää tehdä järkevästi ja kustannustehokkaasti (s. 104).

Hankinnoissa muhii suuri säästöpotentiaali.

Keskimääräisen hankintaprosessin aika mahdollisine markkinavuoropuheluineen pitäisi olla noin 6 kuukaudesta vuoteen. Silloin pystytään huomioimaan hankinnan erityisnäkökohdat, ja saadaan aikaan myös paikallistalouden kannalta paras taloudellinen, laadullinen ja toiminnallinen lopputulos.

Tampereella haasteena on vaikuttavuusperusteiset hankinnat. Vaikuttavuusperusteisissa hankinnoissa esimerkiksi tiettyjen ennalta päätettyjen asiakaslähtöisten tavoitteiden saavuttaminen on peruste toistaiseksi voimassaolevien sopimusten tekemiseen. Meidän tarvitsee myös kehittää osaamistamme ja ennakointiherkkyyttä markkinoiden muutoksiin ja kustannustasoon. Tämä lisää ymmärrystämme siitä mitä tulee tehdä itse ja mitä kannattaa hankkia ulkoa. Kaupungin kaikissa hankinnoissa on noudatettava hankintalakia ja kaupungin hankintaohjetta. Hankintojen valvonta tulee pitää osana tarkastus- ja valvontajärjestelmää (s. 52). Tampereen tuleekin panostaa sopimustenhallintaan ja sopimusten seurantaan. Hankintoihin oikeutettavien piiriä voisi pienentää. Nyt delegointia hankintojen tekemiseen on myönnetty liian laajalle piirille, erityisesti kaupungin kehittämisen palvelualueella.  

Lisäksi, hankinnan suunnittelussa tulee ymmärtää, että kyseessä ei ole vain kilpailutusprosessi. Hankintaa tulee kehittää koko sopimuskauden aikana, mihin tehdään velvoitteet jo tarjouspyyntöä laadittaessa.

Kaupungin sairauspoissaolojen hallinnasta koituu säästöjä ja työhyvinvointia.

Eräässä merkittävässä pääkaupunkiseudun kaupungissa sairauspoissaolot ovat suhteessa muihin kuntiin verrattuna vähentyneet selvästi. Tämä on seurausta siitä, että on tehty oikeita asioita riittävän laadukkaasti. Avainasemassa on työkykyjohtaminen sekä työterveyshuollon oikea kohdentaminen. Työkykyjohtamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota esimiesten sitouttamiseen, riittävään perehdyttämiseen ja kouluttamiseen sekä työkykyjohtamiseen liittyvään yhteistyöhön työterveyshuollon kanssa. Työterveyshuollon kustannuksia ei ole tavoitteena pienentää, vaan kohdentaa resurssit oikeisiin asioihin. Työterveyshuollon resurssit tulee suunnata ennaltaehkäiseviin palveluihin ja työkykyriskien varhaiseen havaitsemiseen, jolloin pystymme säästämään merkittävästi työkyvyttömyyden välittömistä kustannuksista.

Liian kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ovat kunnalle suuri kustannusrasitus.

Perussuomalaisten mielestä suomalainen tehtaanpiippu on ympäristöteko. Myös Tampereella on vallalla ilmastohysteria ja ihmisten syyllistäminen ilmastonmuutoksesta. Tampereen tulee järkevöittää ilmastotavoitteensa ja luopua keinotekoisista ja yli-innokkaista vuosilukutavoitteista hiilineutraalisuudessa. Taloudellisesti järkevä ja kustannusneutraali vähäpäästöisyys olisi paljon parempi tavoite.  Esimerkki kustannustehokkaasta tavasta vähentää päästöjä on tekemämme aloite kaupungin käyttöön hankittavista biokaasukäyttöisistä ajoneuvoista. Tampereella pitää kuitenkin jatkossakin voida liikkua myös ihan tavallisella henkilöautolla. Kouluissa pitää jatkossakin voida syödä kotimaista lihaa ja juoda kotimaista maitoa. Näin varmistamme riittävän ravintoaineiden saannin niin fyysisen kuin psyykkisen kehityksen tueksi. Lapsillemme ja nuorillemme ei tule aiheuttaa kohtuutonta ilmastöähkyä tai ilmastoahdistusta.

Tampereen tulee keskeyttää kiintiöpakolaisten otto ja keskittyä jo täällä asuvien kotoutukseen.

Kotoutumisessa kohdataan yhä enemmän ja yhä suurempia haasteita. Me esitämme, että Tampere luopuu toistaiseksi kiintiöpakolaisten vastaanotosta, ja käyttää näin säästyneet resurssit parempaan ja tehokkaampaan jo kaupungissamme asuvien kotoutukseen. Näin ehkäisemme tehokkaasti varsinkin eteläisemmässä Suomessa jo tapahtunutta voimakasta asuinalueiden eriytymistä, koulujen lisääntyviä ongelmia, ja vähennämme kasvualustaa jengiytymiselle.

---------------------------------------------------- 

Perussuomalaisten muutosesitykset – Kaupunginvaltuusto 18.11.2019

Kaikkien tekemiemme esitysten edellyttämät tekstimuutokset ja budjettivaikutukset tehdään virkamiestyönä talousarvioon, ilman että tämä mainitaan jäljempänä jokaisen esityksen kohdalla erikseen.

 

§ 177 Tuloveroprosentti, kiinteistöveroprosentti ja muiden verojen perusteet vuodelle 2020

1)     Mm. sivut 3 ja 175. Esitämme, että kuntaveroa ei nosteta, vaan että se pidetään ennallaan 19,75 %:ssa.

§ 178 Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelma sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet ja talousarvioon liittyvät asiat

2)     Sivu 12, väliotsikko: ”Koulutus ja vieraskieliset”. Lisätään osion loppuun seuraava lisäys: ”Tampere luopuu toistaiseksi kiintiöpakolaisten vastaanotosta ja käyttää näin säästyneet resurssit parempaan ja tehokkaampaan jo kaupungissamme asuvien kotoutukseen. Näin ehkäisemme tehokkaasti varsinkin eteläisemmässä Suomessa jo tapahtunutta voimakasta asuinalueiden eriytymistä, koulujen lisääntyviä ongelmia, ja vähennämme kasvualustaa jengiytymiselle.”

3)     Mm. sivut 41 ja 171. Korvataan sivulla 41 oleva asiaa koskeva maininta tekstillä: ”Kaupunki ei toteuta Näsijärven Vaitinaron vesistötäyttöä ja ns. dubain saaria, eikä myöskään nosta Näsijärven pohjaan sedimentoitua/betonoitua nollakuitua. Kaupunki katsoo, että toimenpiteet aiheuttaisivat liian suuren riskin herkän pohjavesialueen tuhoutumiseen.”

4)     Mm. sivut 42 ja 107. ”Kaupunki ei toistaiseksi toteuta raitiotien ns. Hatanpään ratahaaraa eikä raitiotien ns. 2. vaihetta (Pyynikintori–Lentävänniemi).”

5)     Mm. sivut 49, 88 ja 103. ”Tampere järkevöittää ilmastotavoitteensa ja luopuu keinotekoisista ja yli-innokkaista vuosilukutavoitteista hiilineutraalisuudessa.”

6)     Sivu 103, Kaupunkiympäristön palvelualue. Lisätään ensimmäisen tekstiosion loppuun: ”Kaikilla kulkumuodoilla tulee päästä Tampereen keskustaan. Tampere parantaa alueellaan toimivien yritysten pitovoimaa ja vetovoimaa alentamalla vuoden 2020 alusta pysäköintimaksuja 20 %:lla. Samalla palautetaan käyttöön keskustan alueella ja läheisyydessä sijaitsevia ilmaisia pysäköintipaikkoja.”

7)     Sivu 115. Korvataan teksti, joka koskee joukkoliikenteen lipunhintojen nostoa tekstillä: ”Kaupunki pidättäytyy joukkoliikenteen lipunhintojen nostosta, ja säilyttää ne ennallaan.”

8)     Sivu 143, otsikko ”Antolainauksen muutokset”, lisätään ensimmäisen kappaleen loppuun teksti: ”Kansi- ja areenalle myönnettävälle lainalle edellytetään riittäviä vastavakuuksia.”

----------------------------------------------------


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini